Strona główna » Kontakt / Dane do faktury/ Cenniki » Cennik usług » Regulamin wynajmu sal

Kontakt / Dane do faktury/ Cenniki

 

Wodzisławskie Centrum Kultury jest doskonałym miejscem

na zorganizanie imprez, spotakań, prób, warsztatów i szkoleń.

Przekonaj się o tym!

 

 

 

OFERTA WYNAJMU SAL DO POBRANIA:

- strona 1

- strona 2

 

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr XX/2013 dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury
w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmu sal
w Wodzisławskim Centrum Kultury


REGULAMIN WYNAJMU SAL
W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY


§ 1 Definicje

1. Wynajmujący – Wodzisławskie Centrum Kultury zwane dalej WCK.
2. Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia. Regulamin nie dotyczy placówek oświatowych (szkół, przedszkoli), dla których sporządzony jest odrębny regulamin oraz cennik wynajmu sal. Najemcą nie będzie więc szkoła ani przedszkole.
3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, projekcja filmowa, pokaz lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
4. Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.


§ 2 Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal i innych pomieszczeń wspólnych, do których tytuł prawny posiada WCK.
2. Regulamin obowiązuje Najemców, Wynajmującego i Uczestników takich Wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne, projekcje filmowe, imprezy estradowe, spotkania autorskie itp.
3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni WCK podmiotom trzecim.
4. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń WCK – określa cennik stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu. Cennik został wprowadzony Zarządzeniem nr XV/2013 Dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury z dnia 5.09.2013 r. Stawki podane w cenniku są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce.
5. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wynajmu sali określając typ sali, zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, tablica, nagłośnienie, oświetlenie itp.)
6. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@wck.wodzislaw.pl lub faxem (32) 733 27 37.
7. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez WCK drogą telefoniczną, mailową lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez WCK jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
8. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w budynku WCK przy ul. Kubsza 17 w Wodzisławiu Śląskim oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem wynajmu sal zamieszczonym i aktualizowanym na stronie internetowej w zakładce
, bądź zgodną z indywidualnie wynegocjowaną stawką pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
9. Najemca ma obowiązek w zamówieniu (e-mail, fax, pismo) wpisać regułę: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wynajmu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz akceptuję jego warunki” wraz z własnoręcznym podpisem.
10. Faktura zostanie wystawiona w dniu Wydarzenia.
11. Płatność następuje gotówką lub przelewem na konto WCK o numerze 09 1240 4357 1111 0010 3971 8780. Forma płatności zostanie ustalona przez Wynajmującego.
12. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić od pobierania opłaty wynajem (np. imprezy o charakterze charytatywnym)
13. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.
14. Salę może nieodpłatnie wynajmować Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jednostki miejskie takie jak np. biblioteka, muzeum czy MOSiR.
15. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń przysługuje:
       • jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta (np. wydziały)
       • gminnym jednostkom organizacyjnym (np. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, instytucje kultury, placówki oświatowe),
       • podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy (np. spółki z udziałem gminy, stowarzyszenia)
16. Najemca otrzymuje dostęp do sali na 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
17. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu dolicza się opłatę wg cennika.
18. Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.
19. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.
20. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.) za wyjątkiem debat przedwyborczych organizowanych przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.
21. WCK zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.
22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora.
23. Liczba uczestników przewidziana jest na maksymalną ilość osób:
       • sala kameralna – 60 osób,
       • sala klubowa – 100 osób,
       • sala widowiskowa – 378 osób
       • sala konferencyjna – 30 osób
       • salka kreatywnego malucha – 15 osób
24. Specyfikacja każdej z sal znajduje się w folderze dołączonym do niniejszego regulaminu jako załącznik nr 1b.
25. W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywaniu napojów alkoholowych.
26. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali oraz za zgodą Wynajmującego.
27. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
28. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenie zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.
29. Najemca wspólnie z pracownikiem Wynajmującego będącym w dniu wynajmu na zmianie zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.
30. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.
31. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem sali nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem. Wsparcie promocji ze strony Wynajmującego jest jedynie aktem jego dobrej woli i wynika z innych ustaleń określonych w zamówieniu najmu. Strony ustalą wtedy dodatkowe koszty związane z działaniami promocyjnymi, które poniesie Najemca (np. druk plakatów, ulotek, artykuły sponsorowane w prasie, spoty radiowe itp.)
32. WCK nie udostępnia Najemcom hasła do sieci Wi-Fi.
33. W przypadku gdy Najemca chce skorzystać z rzutnika multimedialnego, sprzęt, z którego prezentacja będzie wyświetlana np. laptop musi być własnością Najemcy. WCK nie wypożycza swoich komputerów. Każdy komputer musi być odpowiednio skonfigurowany do pracy z rzutnikiem. Jeśli prezentacja ma być wzbogacona dźwiękiem (nie ogranicza się tylko do obrazu) należy to określić w zamówieniu wynajmu.


§ 3 Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązany jest do:
1. przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku,
2. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian,
3. dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego,
4. pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana,
5. zapewnienie dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników Wydarzenia w sali lub szatni w trakcie trwania Wydarzenia.
6. szczegółowego określenia w zamówieniu wynajmu sali zapotrzebowania (krzesła, stoły, ustawienie, potrzeba rzutnika, ekranu, odtwarzacza muzyki, nagłośnienia, oświetlenia, szatni, itp.).


§ 4 Przepisy końcowe

1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez WCK oraz osoby trzecie.
2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) WCK zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali.
3. W przypadku odwołania wynajmu sali z winy Wynajmującego Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.
4. W przypadku odwołania wynajmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o tym fakcie min. 7 dni przed Wydarzeniem. W przeciwnym razie Najemca zapłaci Wynajmującemu karę regulaminową w wysokości 50 % kosztów wynajmu określonych w umowie oraz pełnym kosztem związanym z zamówieniem usług dodatkowych (np. noclegi, catering itp.). Bezkosztowe anulowanie rezerwacji sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są do 7 dni roboczych przed realizacją Wydarzenia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres, przy pomocy którego dokonywano rezerwacji.
5. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, WCK uprawnione jest do naliczania dodatkowej opłaty. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w zamówieniu stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych trzydziestu minut tej godziny.
6. WCK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.wck.wodzislaw.pl z zakładce
.
7. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w Wodzisławskim Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla WCK.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2013r.
 

 Regulamin wynajmu sal do pobrania


© 2015 Wodzisławskie Centrum Kultury. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive